Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χ. Σαμαράς Α.Ε
  • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Πρόσκληση Των Μετόχων

Πρόσκληση Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. Ξεν/κες κ. Του/κές Επιχ/σεις. ΑΦΜ 094176435 Αριθμ. ΓΕΜΗ 135088520000.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας Καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα εν Κω ευρισκόμενα Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρμάρι - Πυλίου την 24 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 με θέμα Ημερήσιας Διάταξης Έγκριση Αμοιβών Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.