Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Χ. Σαμαράς Α.Ε
  • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις

Πρόσκληση των μετόχων

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία Χ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. Ξεν/κές κ. Τουρι/κές Επιχ/σεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας Καλούνται οι Μέτοχοι σε έκτακτη Ετήσια Γενική Συνέλευση στα εν Κω ευρισκόμενα Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρμάρι - Πυλίου την 15 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μμ με θέμα:

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Κώς, 24/10/2015